Mission accomplished

Som jeg — og fi­nans­mi­nis­ter Sigbjørn Johnsentid­li­ge­re har nevnt, har de sis­te to må­ne­ders syke­fra­værs­de­batt hatt som mål­set­ting å for­me opi­nio­nen. NRK (via Norstat) kan i dag an­non­se­re at må­let er nådd: 52 % sva­rer ja på at det er for lett å få syke­mel­ding.

I tråd med den­ne sa­kens kam­panje­jour­na­lis­tis­ke prin­sip­per er ikke selve spørs­må­let i un­der­sø­kel­sen opp­gitt, men det kan vir­ke som om folk er spurt «Er det for lett å få syke­mel­ding?». Det er vel håp­løst å fort­set­te den­ne kam­pen for etter­ret­te­lig­het, men det­te spørs­må­let er i så fall la­det og bur­de vært kom­plet­tert ved å spør­re et til­sva­ren­de ut­valg «Er det for vans­ke­lig å få syke­mel­ding?». Det er grunn til å tro at svært man­ge vil­le svart ja på det sis­te også, for­di spørs­må­lets la­ding har stor be­tyd­ning for sva­ret.

YS, NHO og Frp be­nyt­ter an­led­nin­gen i da­gens Nyhetsmorgen til å ini­ti­ere fa­se tre: å be­nyt­te seg av den skap­te opi­nio­nen som brekk­stang til å an­gri­pe vel­ferds­ord­nin­ge­ne. Hvis ikke IA-avtalen vir­ker nå, sier YS, må vi kut­te i syke­fra­værs­ord­nin­gen. NHO sier at hvis ikke syke­fra­væ­ret går ned med den­ne IA-avtalen, har vi ikke noe «an­net valg» enn å gjø­re ver­dens mest ge­ne­rø­se syke­fra­værs­ord­ning til, vel, en li­te at­trak­tiv syke­fra­værs­ord­ning. Siv Jensen sier at syke­mel­ding skal «hen­ge litt høyt»; et tem­me­lig ab­surd po­li­tisk ut­sagn.

I Politisk kvar­ter sier NHOs John G. Bernander at kost­na­de­ne til syke­fra­vær «eks­plo­de­rer».

ne­ver­mind at fra­væ­ret har vært kon­stant i cir­ka tret­ti år, og at øk­nin­gen al­le snak­ker om er på ba­re 0.4 pro­sent­po­eng year-over-year fra 2008 til 2009. Nå er job­ben gjort: folket tror på at res­ten av folket er unna­slun­tre­re og trygde­mis­bru­ke­re, for­di vi har blitt for­talt det non-stop i to må­ne­der. Folket tror på at vi ikke kla­rer å be­ta­le for syke­fra­væ­ret, selv om kost­na­de­ne til syke­fra­vær er en li­ten brøk­del av stats­bud­sjet­tet, og at den­ne an­de­len ikke øker sær­lig mye.

Lykke til med IA-forhandlingene.

8 kommentarer til «Mission accomplished»

  1. Bra fle­re ser bak tab­lo­i­de­ne! Jeg fø­ler de har job­bet for å snu opi­nio­nen i mer enn de sis­te par må­ne­de­ne, men det har vært spe­si­elt mye nå og det pro­vo­se­rer fle­re enn meg.

    IA-avtalen må vel nød­ven­dig­vis fø­re til et høy­ere syke­fra­vær, hvis jeg har for­stått det rett. De får be­stem­me seg da, om de vir­ke­lig øns­ker å ha med «halv-friske» folk i ar­beids­li­vet, el­ler om de ba­re vil ha med de som tå­ler full rul­le.

    1. IA-avtalen kan na­tur­lig­vis ikke få skyl­den for end­rin­ger det sis­te året, ver­ken den ene el­ler andre vei­en. Men at syke­fra­væ­ret er «høy­ere» er rett og slett ikke sant, hvis man med det me­ner «høy­ere enn før». Hvis man me­ner høy­ere enn i andre land, er det hel­ler in­gen som har lagt frem noen over­be­vi­sen­de ar­gu­men­ta­sjon for at det­te er sant. Vi nord­menn har tvert i mot OECD-områdets nest høy­este yr­kes­del­ta­kel­se — og da reg­nes ikke syke­meld­te som ak­ti­ve.

      Et an­net, og vik­tig, po­eng, er at go­de mu­lig­he­ter til å få lønn un­der syke­mel­ding kan væ­re et ar­gu­ment i seg selv for at «semi-syke» tør å prøve ar­beids­li­vet.

    1. Veldig in­ter­es­sant, ja. Det er en stor end­ring på kort tid! Nå var det en viss ned­gang i syke­fra­vær­san­de­len også mel­lom 2002 og 2007, men selv­sagt langt fra så stor som 40 %.

Legg gjerne igjen en kommentar!