Sykefravær opp 0.4 prosentp.

Har de­re lagt mer­ke til at re­gi­en rundt inn­stram­min­ger i syke­fra­væ­ret føl­ger møns­te­ret jeg fore­skrev i den­ne blogg­pos­ten (2)? I går kom det fore­lø­pi­ge høyde­punk­tet: Uten at nye tall har blitt lan­sert, kjø­res en­da en run­de rundt med skru­stik­ka. Det enes­te som er nytt, er at SSB fak­tisk har pub­li­sert de tal­le­ne for tredje kvar­tal som Jens Stoltenberg re­fe­rer­te til sist.

Bare les Aftenpostens ar­tik­kel om te­ma­et, hvis du er usik­ker på om vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­sen min av medie­dek­nin­gen er for pes­si­mis­tisk. «Folk flest le­ver len­ger, har let­te­re job­ber, og bedre ret­tig­he­ter enn før. Likevel øker syke­fra­væ­ret.» Eller du kan le­se VG. Eller høre på NRK.

Men en øk­ning i syke­fra­væ­ret på «ti pro­sent» sier oss egent­lig ikke så mye. Under ser de­re hvor­dan sta­tis­ti­ke­re (bur­de) ana­ly­se­re dis­se da­ta­ene. Her er den rå tids­se­ri­en (data) delt inn i tre de­ler: en peri­odisk (se­a­so­nal), en trend (trend) og en ufor­klart el­ler til­fel­dig del (re­main­der).i Fordelen med det­te er å iso­le­re vekk de de­le­ne av tal­le­ne som skyl­des van­li­ge se­song­ef­fek­ter, og der­med gi re­elt sam­men­lign­ba­re tall.


Hva er det å si om dis­se tal­le­ne?

 • Trend-økningen  i syke­fra­vær i 3. kvar­tal av 2009 er fra 7,49 % i 2. kvar­tal til 7,69 % i 3. kvar­tal. Siden tredje kvar­tal 2008 har trend-sykefraværet økt fra 7,06 % til 7,69 %. Økningen er på 8,97 %.
 • Endringene er egent­lig svært små over tid. Grafen over frem­he­ver end­rin­ge­ne,  men legg mer­ke til at va­ria­sjo­nen går mel­lom 6,6 og 8,2 pro­sent.
 • Mellom 30 og 37 % av rå­øk­nin­gen i syke­fra­vær skyl­des svine­in­flu­ensa, i føl­ge SSB/Nav. Råøkningen er på 10,3 %, alt­så er det en gjen­stå­en­de øk­ning i syke­fra­vær utenom svine­in­flu­en­sa­en på ca. 6,9 %. Dette be­tyr at tren­d­øk­nin­gen (utenom svine­in­flu­ensa) er på 0,4 pro­sent­po­eng, fra 7,06 pro­sent til ca. 7,46 pro­sent.
 • Sykemeldinger fra «syk­dom­mer i luft­vei­ene» står for 85 % (!!) av øk­nin­gen i an­tall til­fel­ler av le­ge­meldt syke­fra­vær.
 • Sykefraværet øker tra­di­sjo­nelt i lav­kon­junk­tu­rer.ii Årsakene er lo­gis­ke: (1) Idet du er i ferd med å bli sagt opp, er det bedre å bli syke­meldt enn å be­gyn­ne å bru­ke av ar­beids­le­dig­hets­tryg­da. (2) When the go­ing gets tough, the de­mands get toug­her. (3) Når du blir sagt opp el­ler ri­si­ke­rer å bli sagt opp, er det ikke helt uri­me­lig at fle­re folk fak­tisk blir de­pri­mer­te. Jeg er in­gen eks­pert på det­te, men jeg tror den­ne ef­fek­ten kan væ­re minst så stor som 0,4 pro­sent­po­eng av av­tal­te ar­beids­ti­mer.
 • Forrige kule­punkt un­der­byg­ges av at syk­dom­me­ne som øker (muskel- og skje­lett­pla­ger og let­te­re psy­kis­ke li­del­ser) er blant de al­ler vans­ke­ligs­te å tes­te og dia­gnos­ti­se­re. Diagnosene er ba­sert kun på pa­si­en­tens be­skri­vel­se.

Konklusjoner:

 • En øk­ning på 6,9 % — alt­så på 0,4 pro­sent­po­eng —  er selv­sagt vik­tig å be­kjem­pe, men det er langt fra noen «kri­se for sys­te­met».
 • Øvrige for­kla­rin­ger som sann­syn­lig­gjør øk­nin­ger i syke­fra­væ­ret for­kla­rer langt på vei den øk­nin­gen vi har sett i fi­nans­krise­pe­rioden.
 • Teorien om at «folks for­hold til det å ar­bei­de er i end­ring» (les: ar­beids­mo­ra­len syn­ker) har ikke støt­te i dis­se tal­le­ne.

Ikke-kon­klu­sjo­ner (spe­si­elt ret­ta mot de­bat­tan­ter på venstre­sida):

 • Tidsperioden her er alt for kort til å bru­ke for­kla­rin­gen om at økt del­ta­kel­se i ar­beids­li­vet øker syke­fra­væ­ret. Eller, alt­så, den er ikke for kort til­bake til 2000, men tren­d­øk­nin­gen vi her snak­ker om er si­den 2006.
 • Svineinfluensaen har ikke he­le skyl­da.

Les også: Manifest Analyse om te­ma­et her, her, her og her. Og 5080 her.

Fotnoter

 1. For de som er in­ter­es­sert er det­te en de­kom­po­si­sjon ut­ført ved å Loess-smoothe den ob­ser­ver­te se­song­va­ria­sjo­nen. Metoden kal­les STL, og kan stu­de­res i Cleveland, Robert B., William S. Cleveland, Jean E. McRae, and Irma Terpenning (1990): ‘STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess’, Journal of Official Statistics 6(1). pp. 3-73. []
 2. I den peri­oden jeg sit­ter med data for her (2000-2009), er det fak­tisk en sta­tis­tisk sig­ni­fi­kant sam­men­heng (90 % kon­fi­dens) mel­lom for­teg­ne­ne til bnp-endringen fra kvar­tal til kvar­tal og syke­fra­vær. []

6 kommentarer til «Sykefravær opp 0.4 prosentp.»

 1. Dessuten: Virker som VG, Aftenposten og NRK bi­står Stoltenberg med å sel­ge inn inn­stram­ming av syke­lønns­ord­nin­ge. Nyttige idio­ter el­ler?

 2. Hm, du har en­da bedre tall enn det jeg fant. Jeg bur­de gått til deg først. Jeg ser at jeg har bom­met litt på et par av ikke-konklusjonene di­ne, si­den jeg har skre­vet for li­te om fi­nans­krise­si­tua­sjo­nen.

  Men det sær­es­te er at halv­par­te­ne av avi­se­ne og kro­ni­kø­re­ne snak­ker som om det er selve syke­fra­væ­ret som er re­kord­høyt, ikke øk­nin­gen i syke­fra­væ­ret. Det er jo vel­dig stor for­skjell.

  1. Ja, din lo­gikk hen­ger helt greit sam­men. Når folk be­gyn­ner å snak­ke om at vi har «ver­dens høy­este syke­fra­vær», må man dra frem det in­klu­de­ren­de ar­beids­li­vet som be­grun­nel­se. Når de snak­ker om øk­nin­ga i år, blir det litt ver­re.

Legg gjerne igjen en kommentar!