Grafikk: indregard.no

Gode spørsmål

Grafikk: indregard.no
Grafikk: indregard.no

Etter ut­vi­del­sen av USAs «nær­vær» i Afghanistan vil kost­na­dene til kri­gen, etter et kon­ser­va­tivt an­slag, be­løpe seg til 75 mil­li­ar­der dol­lar per år.i Til sam­men­lig­ning er Afghanistans sam­lede na­sjo­nal­pro­dukt 22 mil­li­ar­der.

Hvordan er det mu­lig? For pri­sen bare USA beta­ler for in­va­sjo­nen kunne man altså kjøpt hele øko­no­mien tre gan­ger (selv om det selv­sagt er mer bok­ført ka­pi­tal enn BNP). Kan det vir­ke­lig være slik at man kom­mer len­ger ved å bruke disse 75 mil­li­ar­dene på ku­ler, krutt og kri­gere?

Svaret er: Vi aner ikke. Det er ingen som noen gang har prøvd å bruke noe i nær­he­ten av slike be­løp til ut­vik­ling.

Og nå kan vi gjerne ta en til runde på hvor­vidt det er sann­syn­lig at det eneste må­let med NATO-operasjonen er å hjelpe unge kvin­ner til skole­ben­ken…

Matt Yglesias satte meg på spo­ret av dette vel­dig gode spørs­må­let.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Fotnoter

  1. CNN sier at før opp­gra­de­rin­gen var bud­sjet­tet på 65 mil­li­ar­der, og troppe­meng­den skal nes­ten for­dob­les. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

5 kommentarer til «Gode spørsmål»

    1. @sigvei Det skjønte jeg vel, strengt tatt. Feilleste først (og blei litt sjokka) og så kom det en teit spy­dig­het. (Ikke retta mot deg, ass.)

Legg gjerne igjen en kommentar!