Sykefravær: Spillet er i gang

Som vars­let i for­ri­ge post: Nå kan vi for­ven­te oss en nøye ko­reo­gra­fert po­li­ti­ker­dans, der må­let er å få re­du­sert det of­fent­li­ges kost­na­der ved syk­dom. Rollene er for­delt. Som nevnt i for­ri­ge post, er det Arbeiderpartiet som skal spil­le den tra­gis­ke hel­ten, som må dre­pe sin egen sjel for å be­va­re sin… sjel. Ved Arbeiderpartiets side skal Høyre dan­se, len­ge leng­ten­de etter nett­opp dra­pet på Arbeiderpartiets sjel, men i dan­sen grå­ter de kro­ko­dille­tå­re­ne som skal til for å syn­lig­gjø­re nød­ven­dig­he­ten av det skjebne­be­stem­te ut­fal­let.

Les mer om hvor­dan Høyre skal sam­ar­bei­de med Arbeiderpartiet om å lø­se ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for. For nå er vi i fa­se to: hvor­vidt vi har et pro­blem (eh, ut­ford­ring), er ikke len­ger lov å drøf­te.

Dagens hjem­me­lek­se er å stu­de­re hvor­dan et slikt ut­spill fra Høyre kan bi­dra til å styr­ke gjen­nom­fø­rings­kraf­ta for Arbeiderpartiets høyre­si­de. Nøkkelelementene i den­ne ana­ly­sen bør væ­re hvor­dan vir­ke­lig­hets­for­stå­el­se er for­ma­tivt for vel­ger­nes opp­fat­ning av hva som ut­gjør an­svar­lig­het og tro­ver­dig­het.

2 kommentarer til «Sykefravær: Spillet er i gang»

  1. Det er me­nings­løst å på­stå at Ap dre­per sin sjel ved å mo­der­ni­se­re syke­lønns­ord­nin­gen. Gjør man vir­ke­lig vel­ferds­sta­ten en tje­nes­te ved å til­la­te at syke­pen­ger og trygd spi­ser opp en sta­dig stør­re an­del av stats­bud­sjet­tet? Dessuten er det jo ikke slik at Ap vil re­du­se­re ut­gif­te­ne for å kun­ne let­te skatte­tryk­ket, men for å mu­lig­gjø­re sat­sin­ger på andre om­rå­der in­nen vel­fer­den, f.eks. ut­dan­nel­se og sam­ferd­sel.

Legg gjerne igjen en kommentar!