Slepphendt?

OECD har en uhel­dig, sam­men­blan­det rol­le der forsk­ning blan­des sam­men med en klar ideo­lo­gisk grunn­hold­ning. Det er pa­ra­dok­salt at det ikke er stør­re de­batt om det­te; OECD har i lø­pet av de sis­te åt­te åre­ne le­vert eks­tremt fø­ren­de pre­mis­ser in­nen­for sko­le, skatt, forsk­ning, og nå også uføre­trygd.

Som jeg al­le­re­de har vist, har Norge en svært god del­ta­ker­ra­te i ar­beids­li­vet. Likevel er OECDs mann ute og er­klæ­rer Norge som svært slepp­hendt med våre so­sia­le vel­ferds­ord­nin­ger: uføre­trygd, ar­beids­le­dig­hets­trygd og syke­pen­ger.

Hvordan kan det­te hen­ge sam­men? Det skyl­des at OECD-forskeren me­ner at de nors­ke uføre­tryg­de­de hel­ler bur­de vært so­sial­hjelps­mot­ta­ke­re, el­ler kan­skje al­ler be­st: mot­ta­ke­re av pri­vat vel­de­dig­het. Det re­du­se­rer tryk­ket på skatte­be­ta­ler­ne, for­di folk som fal­ler uten­for fal­ler dy­pe­re. Det er ikke å væ­re slepp­hendt. Det er å hol­de tak i folk, og det er selve trå­den i sam­funns­ve­ven.

De nors­ke (og panskan­di­na­vis­ke) tal­le­ne for yr­kes­del­ta­kel­se vi­ser med all mu­lig ty­de­lig­het at det ikke er noen mot­set­ning mel­lom å ha iv­ri­ge og lo­ja­le yr­kes­del­ta­ke­re sam­ti­dig som man tør å gi en re­la­tivt for­svar­lig leve­stan­dard til de al­ler sva­kes­te. Uansett hva OECD måt­te ha å si.

3 kommentarer til «Slepphendt?»

  1. Det har slått meg også hvor­dan ut­sag­ne­ne fra OECD be­trak­tes som ob­jek­ti­ve. Det enes­te ob­jek­ti­ve der­fra er tal­le­ne, res­ten er an­be­fa­lin­ger på klart ideo­lo­gisk grunn­lag.

  2. Mange frem­ra­gen­de fag­folk i OECD, men de har åpen­bart en del ideo­lo­gis­ke pre­mis­ser for sin ar­gu­men­ta­sjon og kon­klu­sjon. Det sam­me gjel­der IMF/Verdensbanken, og det er en­da ver­re for­di Washington-bankene fak­tisk har makt til å dik­te­re et lands po­li­tikk (se ba­re hva som skjer med Latvia etter at IMF ga «ge­ne­rø­se» lån). OECD har jo ikke pen­ger å de­le ut, ba­re go­de råd el­ler «go­de råd».

Legg gjerne igjen en kommentar!