Avansementssjanser

Jeg gir Norge 5 % sjan­se til å nå VM-playoff.

Dette må slå til:

 • Irland – Italia B
 • Irland – Montenegro B
 • Kypros – Bulgaria HU el­ler Bulgaria-Georgia UB

Jeg gir Italia B 50 %, Montenegro B 15 %, Kypros el­ler U får 50 % og Georgia el­ler B får 35 %. Da er sann­syn­lig­he­ten lik $$0.5 \ti­mes 0.15 \ti­mes (1-(0.5 \ti­mes 0.65)) \ap­prox 0.051$$.i

Det be­tyr at du bør spil­le på Norge der­som du får 20 i odds.

Fotnoter

 1. Det sis­te led­det i lig­nin­ga er alt­så det mot­sat­te av sann­syn­lig­he­ten for at Bulgaria vin­ner beg­ge si­ne kam­per. Det er 32 % sjans for at de kla­rer det. []

6 kommentarer til «Avansementssjanser»

 1. Det er vis­st eit til vil­kår som må til for at Noreg skal gå fø­re Irland:

  «Det be­tin­ger at Irland ta­per si­ne to gjen­stå­en­de hjem­me­kam­per i ok­to­ber, mot Italia og Montenegro.

  Dessuten må Bulgaria av­gi po­eng en­ten mot Kypros (borte) el­ler Georgia (hjem­me).

  Til sist må Georgia el­ler Kypros en­de sist i grup­pen, ikke Montenegro (som nå er nest sist, to po­eng for­an Georgia). »

  http://fotball.fvn.no/landslaget/article149907.ece

  Montenegro må jo uan­sett slå Irland, så dei vil då få eitt meir po­eng enn Georgia har no. Men så må jo Georgia el­ler Kypros ta po­eng frå Bulgaria. Ein kan alt­så ri­si­ke­re at Georgia kjem fø­re Montenegro li­ke­vel. Så det er nok mindre enn 5 % sann­syn­leg at Noreg kjem til play­off på det­te vi­set.

  Men i til­legg så er det vis­st ikkje no­kre ør­s­må sjansar for at nr. to kan kom­me bak Noreg i grup­pe 1 og 3 òg.

  1. Uhm. Montenegro har to po­eng mer enn Georgia og slår Irland. Da har de fem po­eng mer enn Georgia, ikke ett. Sannsynligheten for at Georgia vin­ner beg­ge si­ne sis­te kam­per vil jeg tro er ek­sep­sjo­nelt mi­ni­mal — kan­skje ned mot 1 %. I så fall vil det rik­ti­ge bli $$0.051 \ti­mes 0.99 \ap­prox 0.05$$. Altså står min fem­pro­sen­ter.

  2. Argh, ja, sei­er for Georgia inn­går selv­sagt også i mitt regne­styk­ke også som en av mu­lig­he­te­ne for at Bulgaria av­gir po­eng. Da blir det litte­bitte­grann la­ve­re, men sta­dig blir av­run­din­gen til 5 % rik­tig.

  3. Ops, min feil. Av ein el­ler an­nan grunn las eg feil og trud­de at lit­le Montenegro var sis­te i grup­pa, to po­en­ge bak Georgia. Eg bur­de ha hugsa på at Montenegro slo Noreg i fjor, og der­for sik­kert har eit knallag :)

 2. Hei Sigve, om noen tippe­sel­ska­per til­byr odds over 1.00 på at Norge IKKE kom­mer til VM, tror jeg at jeg set­ter pen­ger på det..;)

  Dagbladet skri­ver at de­res le­se­re er «en­da mindre op­ti­mis­tis­ke» (enn hvem?). Om man an­slår din og Sosialistens sann­syn­lig­hets­be­reg­nin­ger for å væ­re rea­lis­tis­ke, er det alt­så en 3-4-5% sann­syn­lig­het for at Norge går til play-off. Mens alt­så 20% av det Kongelige Norske Folk som gid­der å sva­re på sli­ke tø­ve­te spørs­mål, «tror det kan gå». Tro gjør man i kjer­ka…

  Den største an­støts­ste­nen er selv­føl­ge­lig borte­sei­er for Montenegro mot Irland. Om Italia slår Irland i Dublin, og Kypros tar po­eng mot Bulgaria (ikke usann­syn­lig), er det kan­skje en god «gar­de­ring» å set­te en tu­sen­lapp på 1X på Irland- Montenegro. Gir nep­pe mer enn max 1,20 i odds, 200 i for­tje­nes­te om Irland tar po­eng, og det er vel verd en tu­sen­lapp å se Norge i play-off.

  Om ikke play-off-lagene se­e­des, – noe jeg sy­nes er urett­fer­dig til­nær­met juks, si­den la­ge­ne al­le­re­de er se­e­det i gruppe­spil­let, og da bør ALLE to­er­la­ge­ne per de­fi­ni­sjon ha sam­me verdi/seeding – kan Norge møte Frankrike, Russland el­ler Kroatia, men også mer over­kom­me­li­ge lag som Slovenia, Sverige, Bosnia.

  Og hva gjel­der om Norge «har noe i VM å gjø­re», som of­te er den uti­di­ge klage­san­gen, så er det slik at det fore­går en ver­dens­om­spen­nen­de kva­li­fi­se­ring til VM, og de 31 la­ge­ne som kva­li­fi­se­rer seg, har noe der å gjø­re, for­di de har kva­li­fi­sert seg gjen­nom en kvalifisering….Ikke gjen­nom lodd­trek­ning el­ler tryne­fak­tor, men gjen­nom å spil­le fot­ball­kam­per og sam­le po­eng.

  Tvi-tvi, heia Montenegro!

Svar på Sosialisten Avbryt svar