Indregards valgomat

Det er ikke lurt å av­gjø­re hvil­ket par­ti du øns­ker å stem­me på ved å ana­ly­se­re de po­si­ti­ve si­de­ne, alt­så valg­løf­te­ne par­ti­ene gir. Først og frem­st er det tre sto­re pro­ble­mer med den­ne stra­te­gi­en:

 1. Det knyt­ter seg stor usik­ker­het til om valg­løf­ter blir gjen­nom­ført el­ler om de er be­vis­st frem­satt i viss­het om at det ald­ri blir gjen­nom­ført med mindre par­ti­et får rent fler­tall
 2. Alle par­ti­ene har flesk, selv om det sma­ker litt for­skjel­lig. Hjernen vår er dår­lig til­pas­set valg mel­lom go­der: vi er bio­lo­gisk til­pas­sa ide­en om å «få alt». Derfor er det vans­ke­lig å vi­te om du helst vil ha gra­tis SFO el­ler la­ve­re ar­beids­gi­ver­av­gift.
 3. Valgflesk-strategien med­fø­rer en uan­svar­lig­hets­bias i ten­kin­gen din. Du en­der opp med å få po­li­ti­ke­re som lo­ver mer enn de kan hol­de, og du straffer rea­lis­tis­ke par­ti­er ufor­holds­mes­sig mye.

En al­ter­na­tiv stra­te­gi er der­for å kom­me frem til hva du øns­ker å be­hol­de el­ler fjer­ne, og der­et­ter for­sø­ke å fin­ne ut hvil­ket par­ti som øns­ker å be­hol­de og fjer­ne. Forskjellen er at du alt­så ikke ser på par­ti­enes lov­na­der om nye til­tak, ba­re på hva de øns­ker å gjø­re med det be­stå­en­de sam­fun­net. I og med at 99 % av det du mer­ker til po­li­tis­ke ved­tak er knyt­tet til tid­li­ge­re, be­stå­en­de ord­nin­ger, er det langt mer ra­sjo­nelt å se på det­te.

Det er også mye mindre at­trak­tivt som valg­flesk, av enk­le PR-hensyn. (Mao.: Fordi folk ikke har lest den­ne blogg­pos­ten.)

Så, her er noen kon­troll­spørs­mål:

 • Lånekassen: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Kontantstøtten: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Formuesskatten: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Arbeidsgiveravgiften: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Skolefrukt: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Nasjonale prøver: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Norske styr­ker i Afghanistan: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Stoltenberg-regjeringen: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Bomringer: fjer­ne el­ler be­hol­de?
 • Støtten til kol­lek­tiv­trans­port: fjer­ne el­ler be­hol­de?

Og dis­se tin­ge­ne kan du gi blan­ke i:

 • Gratis tann­helse
 • Makspris på SFO
 • Veisatsinger
 • Nye kol­lek­tiv­sat­sin­ger
 • EM

Jeg er sik­ker på at du kan fin­ne på fle­re.

Legg gjerne igjen en kommentar!