Datalagring, personvern og den manglende borgerretten

Dette er en etap­pe i en på­gå­en­de blogg­sta­fett.

Personvernet bur­de vært grunn­lovs­fes­tet. Eidsvollsmennene så nep­pe for seg trus­se­len av et euro­pe­isk data­lag­rings­di­rek­tiv, og lot det der­for bli med en be­stem­mel­se som for­byr «hus-inkvisitioner» — en be­stem­mel­se som Høyesterett nett­opp tok i bruk for å ugyl­dig­gjø­re Norges ver­sjon av PATRIOT Act, der po­li­ti­et fikk om­fat­ten­de full­mak­ter til å dri­ve rom­av­lyt­ting.

Datalagringsdirektivet på­leg­ger tele- og nett­sel­skap å lag­re tra­fikk­data om bor­ger­nes elekt­ro­nis­ke kom­mu­ni­ka­sjon (e-post, sms, te­le­fon, in­ter­nett) i inn­til to år. Mens den ulov­li­ge rom­av­lyt­tin­gen tross alt ba­re ram­met de som po­li­ti­et var spe­si­elt in­ter­es­ser­te i, kan den­ne av­lyt­tin­gen av den elekt­ro­nis­ke al­men­nin­gen ram­me al­le. Det er van­li­ge an­sat­te hos in­ter­nett­sel­ska­pe­ne som blir port­vok­te­re til den­ne eks­tremt sen­si­ti­ve in­for­ma­sjo­nen. Det er in­gen grunn til å tro at de vil kun­ne mot­stå fris­tel­se­ne som føl­ger.

Bloggstafetten ber om at Norge bru­ker re­ser­va­sjons­ret­ten i EØS-avtalen for å for­hindre di­rek­ti­vet. Jeg kan gjer­ne skri­ve un­der på det, men det er få­fengt. Reservasjonsretten ble ald­ri opp­ret­tet for å bru­kes, minst av alt av Arbeiderpartiet. Snarere har Arbeiderpartiets folk ved gjen­tat­te an­led­nin­ger hev­det at EØS-avtalen er død der­som vi bru­ker den­ne ret­ten. Pussig det der, at det ald­ri ble nevnt før den ble inn­gått — da var re­ser­va­sjons­ret­ten til for å bru­kes.

Min opp­ford­ring går der­for til Høyesterett. Erklær også det­te for husin­kvi­sitio­ner.

Andre del­ta­ke­re i sta­fet­ten:

Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat – Hordaland Venstre
Mads Munthe-Kaas, Bergen Venstre
Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
Vox Populi, Blogger Knut Johannessen
Virrvarr; Blogger Ida Jackson
Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren
Even Sandvold Roland, evensr/#drittunge
Torstein Dahle, Partileder Rødt
Robert Sørensen, Teknonytt
Boye Bjerkholt, Leder Skedsmo Venstre
Runar Mæland, ung­doms­kan­di­dat Hordaland Venstre
Jonas Eilertsen, 1. nest­le­der Unge Venstre
Tanketom, Andreas H. Opsvik
Jon Lien, mas­ter på Politisk Økonomi
Svein Ølnes, It-forsker & bonde
Stian Skår Ludvigsen, Statistiker – valg­pro­gno­se
Bjørn Magne Solvik, blog­ger
Vampus, blog­ger Heidi Nordby Lunde
Bjørn Stærk, blog­ger
Erlend Sand, le­der i Europeisk Ungdom
Bjørge Solli, blog­ger
Bjørn Smestad, blog­ger
Odd Corner, blog­ger og Venstremedlem Odd Bovim
Tredje vei, Unge Venstres valg­kam­pan­je 09
Liberalist? Javisst!
Pål Hivand, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver og blog­ger
Linn Beates li­be­ra­le, Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker i Oslo, og blog­ger
Unkownrebel, blog­ger
MortenM, Morten Myksvoll, 2.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom
Vindheimbloggen, Jan Bojer Vindheim, De Grønne
Gisle Hannemyr, fors­ker IT/informatikk
Problematisk, blog­ger Stian Andreassen
Hjerter i grønt, blog­ger Øyvind Strømmen, Miljøpartiet De Grønne
Ungdom mot EU
Rødt
Unfiltered per­cep­tion, blog­ger Gunnar Roland Tjomlid
Floken i net­tet, blog­ger Arne Brendmo
Unge Venstre
Erling Folkvord, 1.kandidat Rødt Oslo, stor­tings­val­get
Verden fra et li­be­ralt kon­ser­va­tivt syns­punkt, blog­ger Liberalisten
Levra, blog­ger Kjell Thomas Fagerud
Børge for­tel­ler om li­vet, blog­ger Børge
Mads Opheim, Blogger og Leder Sør Trønderlag SU
Boba.no, blog­ger Simon Hansen
Runes blogg
eBlog, blog­ger Tore Hoel
Konrads tanke­smie
Confuse a cat, Einar Bjørshol
Fata, Blogger
Jarle på norsk, Blogger
Hilde-Gunn, Blogger
Midboee
From thoughts to text, Tor Håkon Haugen

Kanskje ikke en di­rek­te del­ta­ger, men Grønt hjarte (SP) om­tal­te til­fel­dig­vis data­lag­rings­di­rek­ti­vet igår.

Disse tre er blitt lagt til ar­tik­ke­len 15.juli:
Simon Olsen (pub­li­ser­te 14.juli)
Jarle på norsk (pub­li­ser­te 14.juli)
Andreas Tolf Tolfsen (pub­li­ser­te 14.juli, på en­gel­sk)

15 kommentarer til «Datalagring, personvern og den manglende borgerretten»

  1. The next ti­me I learn a we­blog, I ho­pe that it doesnt dis­ap­point me as much as this one. I im­ply, I do know it was my op­tion to re­ad, how­ever I real­ly thought youd ha­ve so­met­hing fa­sci­na­ting to say. All I hear is a bun­ch of whi­ning about so­met­hing that you may fix in the event you we­rent too bu­sy on the loo­k­out for at­ten­tion.

  2. Thanks for all of the work on this we­b­si­te. Ellie ta­ke inte­rest in enga­ging in in­vesti­ga­tions and it is ea­sy to un­der­stand why. We hear all re­la­ting to the power­ful ways you crea­te wort­hwhi­le tac­tics by me­ans of this web si­te and as well in­crea­se par­ti­ci­pa­tion from ot­her in­di­vi­duals on that con­cept plus our own sim­ple prin­cess is cer­tain­ly being taught a great deal. Enjoy the rest of the year. You’re the one do­ing a real­ly great job.

  3. I am al­so com­men­ting to let you un­der­stand of the fi­ne en­coun­ter our prin­cess went through brow­sing your web pa­ge. She dis­covered such a lot of pie­ces, not to men­tion what it’s like to pos­sess an ideal hel­ping style to get a num­ber of pe­op­le ve­ry easi­ly tho­roughly grasp va­rious ve­ry con­fu­sing sub­ject mat­ter. You real­ly did mo­re than her expecta­tions. Thank you for gi­ving such in­va­luab­le, trustwort­hy, in­for­ma­ti­ve and uni­que guidan­ce on this to­pic to Ethel.

  4. Aw, this was an ex­treme­ly aweso­me blog post. In idea I’d real­ly like to put in wri­ting like this in ad­dition – ta­king ti­me and true ef­forts to ma­ke a ve­ry good ar­ticle… but what can I say… I procras­ti­na­te a lot and for no rea­son se­em to get so­met­hing exe­cuted.

  5. You ma­de so­me de­cent points the­re. I look­ed on the in­ter­net for the dif­fi­cul­ty and lo­cated most in­di­vi­duals will go to­gether with to­gether with your we­b­si­te.

Legg gjerne igjen en kommentar!