The Philosophy of Æsj

Jeg fore­slår at vi bør be­gynne å kalle alle de for­skjel­lige vika­ri­e­rende pro­blem­stil­lin­gene som be­nyt­tes til å be­grense ho­mo­fi­les rett til å leve som andre men­nes­ker med en fel­les­be­teg­nelse: «Æsj-fernisset».

Siden vi fikk klar­lagt at det ikke var so­si­alt aksep­ta­belt å gå rundt å si «æsj, ho­mo­file er ekle», sånn rundt 1990, har det opp­stått en hel haug med mer so­fis­ti­kerte må­ter å si «æsj, ho­mo­file er ekle».

For ek­sem­pel ideen om at et he­te­ro­filt ek­te­skap blir mindre verdt hvis noen ho­mo­file også har fått gifte seg. Det eneste logiske re­son­ne­men­tet som le­der oss fra pre­miss til kon­klu­sjon i denne sam­men­hen­gen er via «alle andre syns ho­mo­fili er så ek­kelt at de vil la den fø­lel­sen smitte over på ek­te­ska­pet som in­sti­tu­sjon også». Resonnementet er jo ab­surd, men vik­ti­gere: det går via «æsj».

Sylvi Listhaug skri­ver seg også inn i tra­di­sjo­nen i dag med denne fan­tas­tiske in­struk­sen om hvor­dan ho­mo­file bør opp­tre for å bli po­pu­lære blant de he­te­ro­file. For he­te­ro­file syns naken­het er ek­kelt, lik­som? Nei, vi syns bare det er ek­kelt når det er ho­mo­file som gjør det. Listhaugs ut­spill er altså en eu­fe­misme for «æsj».

Denne blogg­pos­ten var på­tenkt som en kom­men­tar på Anne Solsviks blogg, men den vokste litt ut av for­ma­tet. Les gjerne hen­nes kom­men­tar til Listhaug også.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

4 kommentarer til «The Philosophy of Æsj»

  1. Og bare for å ha lagt det til: Ved å gå fra sitt indre «æsj» til disse pre­ten­siøse om­skri­vin­gene, ender de opp med å trekke opp et pro­blem de har med seg selv (at de ikke tak­ler nakne ho­mo­file) til et sam­funns­pro­blem. Det er, på så mange vis, skum­melt.

Legg gjerne igjen en kommentar!