Europa i trøbbel

James Kwak (glim­rende blogg, for­res­ten) ar­gu­men­te­rer for at euro­pe­iske land er i dy­pere trøb­bel enn USA. Argumentene er disse:

Europeiske land har…

  • upro­por­sjo­nalt store bank­sek­to­rer i noen land. Her ten­ker han nok på Island, Storbritannia og Sveits.
  • stor eks­po­ne­ring mot råtne lån
  • stor eks­po­ne­ring mot krise­ram­mede emer­ging mar­kets i Øst-Europa og Latin-Amerika
  • stor stats­gjeld i mange land (men ikke alle)
  • for euro­so­nen: ingen kon­troll over penge­po­li­tik­ken

I til­legg, hev­der Kwak, er euro­pe­isk fi­nans­sek­tor i benek­tel­ses­fa­sen. Mens ame­ri­kanske ban­ker har skre­vet ned $738 mrd. har euro­pe­erne bare skre­vet ned $294 mrd.

Til slutt leg­ger han til at det å «eie» dol­la­ren gjør USA i stand til å ta opp mye mer gjeld enn et hvil­ket som helst an­net land. Selv i denne krise­ti­den for ame­ri­kansk øko­nomi har va­luta strøm­met til dol­la­ren. Dette re­fe­re­res ofte til som teorien om den høy­este pyg­meen; altså at dol­la­ren er tryg­gest selv om den er usik­ker.

Summa sum­marum: a) Europa kan være langt mer fucked up enn vi tror ak­ku­rat nå. b) Storbritannia sli­ter mest. c) Heldigvis er lan­dene som sli­ter mest uten­for euro­so­nen, slik at de har litt større mu­lig­het til å dempe fal­let og hel­ler ikke drar med seg alle andre. d) Norge sli­ter mini­malt, ingen av punk­tene tref­fer den norske vir­ke­lig­he­ten.

Men jeg sav­ner vir­ke­lig en rea­li­tets­ori­en­te­ring fra de tra­di­sjo­nelt EU-kåte norske øko­no­mene og fi­nans­fol­kene. Euroen er en god idé så lenge alt går på skin­ner, men da kan jo hva som helst være en god idé. Akkurat nå hind­rer den så­kalte sta­bi­li­tets­pak­ten i EU lan­dene fra å iverk­sette den beste mu­lige po­li­tik­ken, og én fel­les rente for alle de for­skjel­lige øko­no­mene inn­e­bæ­rer at rente­vå­pe­nets verdi re­du­se­res be­trak­te­lig. Tenk hvor mye verre euroen hadde slitt der­som bri­tene også var med!

Stimulipolitikk skal være treff­sik­ker, tem­po­rær og ti­met. Når våp­nene be­gren­ses av sta­bi­li­tets­pak­ten og renta set­tes for en haug øko­no­mier sam­ti­dig blir det vans­ke­lig å være treff­sik­ker og ti­met. Derfor er euro­so­nen en dår­lig idé for alle land som ikke be­fin­ner seg nøy­ak­tig på det euro­pe­iske gjen­nom­snit­tet i alle hen­se­ende.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til «Europa i trøbbel»

  1. Skremmende in­ter­es­sant inn­legg. Stavanger Aftenblad hadde også en sak om Euroen i sitt uke­bi­lag i går. Den ut­fyl­ler din ar­tik­kel på en fin måte. Prøv å se om du kan finne den.

Legg gjerne igjen en kommentar!