Indikatorer

Sør- og la­tin­ame­ri­kanske po­li­ti­kere er nå i ferd med å gå lei av den USA-ledede kam­pen mot nar­ko­tika. Som du kan­skje har fått med deg, har de ame­ri­kanske mil­li­ar­dene med­ført en ve­ri­ta­bel nar­ko­tika­krig med rundt 8 000 drepte bare i Mexico. Dette skjer sam­ti­dig som meng­den pro­du­sert narko er kon­stant. Det er der­for ikke rart at Fernando Henrique Cardoso, den tid­li­gere pre­si­den­ten i Brasil, er­klæ­rer hele af­fæ­ren som en to­tal fiasko.

USA er uenig. Det skyl­des kan­skje at de har fun­net opp noen in­ter­es­sante in­di­ka­to­rer. Wall Street Journal har in­ter­vjuet en «se­nior U.S. of­fi­cial», som trek­ker føl­gende logiske bombe opp av hat­ten:

If the drug ef­fort were fai­ling there would be no vio­lence.

Vi får anta at dette be­tyr at hvert liv som går med i nar­ko­kri­gen tas til inn­tekt for dens vel­lyk­ket­het. Plutselig ble «mis­sion accomplished»-skiltene fra irak­kri­gen så mye mer for­ståe­lige…

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til «Indikatorer»

  1. Åja. Du vin­ner hvis du er in­volvert i sta­dig flere skudd­veks­lin­ger…
    Trodde det var en in­di­ka­tor på at din mot­stan­der be­gynte å bli fare­tru­ende nær­gå­ende, jeg. Sånn rent mi­li­tært, altså. Men det er klart, i en krig mot plante­ut­trekk så er det en an­nen logikk som gjel­der.

Legg gjerne igjen en kommentar!