Bloglovin’ part 4: Hjorthen uttaler seg

Nylig fant jeg ut at jeg had­de fått I luv your blog award hos Kristin. Nå de­ler jeg ut min fjer­de award!

Hjorthen

Det er in­gen tvil om at Hjorthen er pri­mus mo­tor i det nors­ke blogg­mil­jø­et. Mannen har et helt utro­lig an­tall pos­ter, på tross av at han har tatt på seg det nes­ten umu­lig kre­ven­de pro­sjek­tet å dri­ve Tordenbloggen hvert enes­te år. Likevel de­les det ut li­te pri­ser til selve blog­gen «Hjorthen ut­ta­ler seg om ting han ikke har greie på». Det skyl­des na­tur­lig­vis at Hjorthen ar­ran­ge­rer kå­rin­ge­ne selv, og det vil­le vært en smu­le com­me il ne faut pas å ut­nev­ne seg selv.

Hjorthen le­ve­rer, i til­legg til alt primus-motor-arbeid, go­de teks­ter. Det for­tje­ner vir­ke­lig mye mer be­røm­mel­se enn det han får. Stå på vi­dere, Arne.

Legg gjerne igjen en kommentar!