Harriet Taylor

Helgekos: En dedikasjon

Jeg fikk nett­opp gle­den av å lese denne de­di­ka­sjo­nen igjen. Den er både trist og vak­ker:

To the bel­o­ved and de­plo­red me­mory of her who was the in­spi­rer, and in part the aut­hor, of all that is best in my writings—the fri­end and wife whose exal­ted sense of truth and right was my stron­gest in­cite­ment, and whose ap­pro­ba­tion was my chief reward—I de­di­cate this vo­lume. Like all that I have writ­ten for many years, it belongs as much to her as to me; but the work as it stands has had, in a very in­suf­fi­ci­ent de­gree, the in­es­ti­mable ad­van­tage of her re­vi­sion; some of the most im­por­tant portions having been re­served for a more care­ful re­exa­mi­na­tion, which they are now ne­ver de­stined to re­ce­ive. Were I but ca­pable of in­ter­pre­ting to the world one half the great thoughts and noble fe­elings which are bu­ried in her grave, I should be the medium of a grea­ter bene­fit to it, than is ever likely to arise from any­thing that I can write, un­promp­ted and unas­sis­ted by her all but un­ri­val­led wis­dom.

Det er John Stuart Mill som skri­ver dette i andre ut­gave av On li­bertyi. Dedikasjonen dreier seg selv­sagt om hans av­døde kone Harriet Taylor, som frem til da ikke hadde vært kredi­tert i bø­kene, sann­syn­lig­vis fordi sam­ti­den ville ha ned­vur­dert fi­lo­sofi som kom fra en kvinne.

Mill sam­ar­bei­det senere med Taylors dat­ter Helen, og hans fi­lo­sofi — som altså i rett­fer­dig­he­tens navn også skal kredi­te­res disse to kvin­nene — fore­slo og la grun­nen for ra­di­kale ting som stem­me­rett for kvin­ner og men­neske­ret­tig­he­tene. I til­bake­blik­kets av­slø­rende speil frem­står dette som et tem­me­lig ve­sent­lig ar­gu­ment for ra­di­kal kjønns­kvo­te­ring innen­for viten­ska­pen, og — for at dette skal være mu­lig — hele veien gjen­nom skole­sys­te­met. Nå har vi hel­dig­vis opp­nådd det grunn­leg­gende på dette om­rå­det. Neste steg er å ut­jevne kjønns­for­skjel­lene mel­lom di­si­pli­nene, her­under med­reg­net fi­lo­so­fien.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Fotnoter

  1. Som kan le­ses og las­tes ned hos Google Books. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Legg gjerne igjen en kommentar!