Faksimile db.no 25. november

«Heldigvis bare russere som dør»

Noen gan­ger må man vir­ke­lig undre på hva som fore­går i ho­dene på jour­na­lis­ter. For tiden fore­går det en gjen­opp­var­ming av det betente for­hol­det mel­lom den rus­siske sen­tral­mak­ten og de tsje­tsjenske se­pa­ra­tis­tene. Som van­lig fø­rer dette til me­nings­løse lik­vi­da­sjo­ner og draps­for­søk på begge si­der. Alt i alt snak­ker vi om store mu­lig­he­ter til å kjøre folke­opp­lys­ning og bygge opp bered­ska­pen til nye dis­ku­sjo­ner om det tsje­tsjenske pro­ble­met.

Men når en bombe i dag gikk av i St. Petersburg er dette Dagbladets vink­ling:

Faksimile db.no 25. november
Faksimile db.no 25. no­vem­ber

De over­la­ter dek­nin­gen til sports­re­dak­sjo­nen, som ko­pie­rer noen set­nin­ger fra Guardian:

(Dagbladet.no): Russiske myn­dig­he­ter kan komme til å be Ueaf [sic] utsette kvel­dens Champions League-kamp mel­lom Zenit og Juventus etter en bombe­eks­plo­sjon nær Zenits tre­nings­an­legg i St. Petersburg, skri­ver The Guardian.

Hadde det samme skjedd hvis noen av våre andre nabo­land hadde blitt ut­satt for po­li­tiske at­ten­tat­for­søk? Men så lenge de døde «bare» er tre rus­sere, er det visst vik­ti­gere at Champions League får gå sin gang.

Sånn for ordens skyld: Jeg vet ikke om bom­bin­gen har noe med Tsjetsjenia å gjøre. Det er brukt som et ek­sem­pel. Dersom bom­ben skulle skyl­des noe an­net, er det vel om­trent like in­ter­es­sant å få vite om det.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til ««Heldigvis bare russere som dør»»

Legg gjerne igjen en kommentar!