Det overregulerte samfunn

Fra tid til an­nen hø­rer vi for­svars­ad­vo­ka­ter og li­be­ra­lis­ter klage over at lan­det er over­re­gu­lert. Vi van­lige folk — som sjel­den blir til­talt med brudd på reg­ler — trek­ker på skuld­rene og le­ver vi­dere. Men jeg be­gyn­ner å tro det er noe i det. Her er et ame­ri­kansk ek­sem­pel på en lov:

It is un­law­ful for any per­son– (1) to im­port, export, trans­port, sell, re­ce­ive, acquire, or purchase any fish or wild­life (or plant) taken, pos­sessed, trans­ported, or sold in vio­la­tion of any law, treaty, or re­gu­la­tion of the United States or in vio­la­tion of any Indian tri­bal law [or] of any law or re­gu­la­tion of any State or in vio­la­tion of any for­eign law;i

Hvordan er det teo­re­tisk mu­lig å holde seg ori­en­tert om hvilke fisk og dyr som er ulov­lig å handle med i et hvil­ket som helst land?

Dette prin­si­pi­elle spørs­må­let har ledet pro­fes­sor James Duane ved Regents i Virginia til å komme med en ge­ne­rell ad­var­sel: Snakk aldri med po­li­tiet. Du kan rett og slett aldri vite når noe du sier til dem kan komme til å vise seg å være en ulov­lig­het, og det føl­ger av al­min­ne­lige prin­sip­per om rett­fer­dig­het at det er liten grunn til at ak­ku­rat du skal bli straf­fet for å trans­por­tere et dyr som er for­budt å trans­por­tere i hen­hold til gha­ne­sisk lov, når alle andre går fri — spe­si­elt når din straff mer el­ler mindre di­rekte skyl­des at du sam­ar­bei­der med po­li­tiet.

Et ar­tig fore­drag, selv om jeg er uenig i slutt­sat­sen hans, og jeg tvi­ler på at dette er di­rekte over­før­bart til norske for­hold.

[google -4097602514885833865]

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Fotnoter

  1. Planter er her satt i paren­tes fordi denne delen av lo­ven ikke om­fat­ter uten­landsk lov­giv­ning. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Legg gjerne igjen en kommentar!