En bloggers forholdsregler: Induksjon for idioter

Som blog­ger må man for­holde seg til ganske mange men­nes­ker som for­sø­ker å for­stå det du skri­ver. Da tol­ker de det inn i sin ramme, og der kan det være ganske trangt. Dette gjø­res også vans­ke­li­gere av at det dag­lig­dagse, men­nes­ke­lige språ­ket er fullt av un­der­kom­mu­ni­serte and­re­nivås­be­tyd­nin­ger: Når noen sier «kan jeg få en bil­lett?», mener de fak­tisk «jeg øns­ker å kjøpe en bil­lett», ikke «hvis jeg teo­re­tisk sett spurte deg om jeg kunne få (kjøpe) en bil­lett, ville jeg da fått det?» — selv om sist­nevnte set­ning er den mest pre­sise be­skri­vel­sen av orde­nes be­tyd­ning.

Robert Hanson i Overcoming Bias har der­for skre­vet noen reg­ler for in­duk­sjo­ner som gjø­res av folk:

 • Hvis du sier at noe kor­re­le­rer med et­ni­si­tet, ha­ter du den nevnte et­niske gruppa.
 • Hvis du sier noe om ge­ner som kor­re­le­rer med suk­sess, er du en so­sial­dar­wi­nist.
 • Alle ge­ne­relle pro­po­si­sjo­ner om men­nes­ke­lig ad­ferd er en ab­so­lutt lov uten unn­tak med mindre den inn­e­hol­der ord som «bru­ker å» el­ler «er ofte».
 • Hvis du si­te­rer noen, er du enig i alt ved­kom­mende sa.
 • Hvis du sier at du fore­trek­ker A foran B, sier du sam­ti­dig at du fore­trek­ker A foran alle andre alter­na­ti­ver.
 • Hvis du sier noe pent (el­ler kri­tisk) om noe som kan til­skri­ves en per­son el­ler gruppe, støt­ter (el­ler mot­ar­bei­der) du nevnte per­son el­ler gruppe i alle spørs­mål.
 • Hvis du sier noe pent (el­ler kri­tisk) om noe som kan til­skri­ves en idé el­ler me­ning, støt­ter (el­ler mot­ar­bei­der) du nevnte idé i alle ge­ne­relt.
 • Hvis du er be­kym­ret for at A vil koste for mye av B, bryr du deg ikke om A.
 • Hvis du mis­li­ker en fore­slått løs­ning på et pro­blem, bryr du deg ikke om pro­ble­met.
 • Hvis du er mot­stan­der av en ende av et spekt­rum, støt­ter du den andre en­den.
 • Hvis du støt­ter en av­gjø­relse, støt­ter du ut­fal­let av av­gjø­rel­sen, og vice versa.
 • Hvis du tror at A for­år­sa­ker B, tror du at A er en nød­ven­dig be­tin­gelse for B.
 • Alt du ut­tryk­ker er en me­ning du tror på sterkt og trygt.
 • Hvis du kri­ti­se­rer noen for noe, sier du sam­ti­dig at du er im­mun mot slik kri­tikk.

Jeg vet at jeg har gjort meg skyl­dig i noen av disse feil­slut­nin­gene. Har du?

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

9 kommentarer til «En bloggers forholdsregler: Induksjon for idioter»

 1. Jeg synes fy­ren gjør alt alt­for vans­ke­lig og er ganske ladet selv.

  Feks: Hva hvis man er imot begge si­der. Er man da til­hen­ger av begge si­der…?

  Jeg øns­ker to ting, to type kom­men­ta­rer etter det jeg har skre­vet:

  A: Betinget støtte, med en el­ler flere grun­ner for støt­ten. Altså støtte i seg selv er ikke nok.

  B: Betinget kri­tikk, god og dår­lig, med be­grun­nelse, uten auto­ma­tikk i ved­kom­men­des livs­syn.

  Det er det hele.

 2. Jeg synes han gjør alt alt­for vans­ke­lig.

  Feks: hvis man er imot begge si­dene støt­ter man da begge…?

  Jeg øns­ker meg egent­lig bare to ting av kom­men­ta­rene til mine inn­legg:

  A: Betinget støtte, med for­kla­ring på hvor­for.

  B: Betinget kri­tikk, po­si­tiv el­ler neg­a­tiv, fra en per­son som ikke opp­fø­rer seg som en lyd­bånd­opp­ta­ker, som bare gjen­tar and­res ord og gjer­nin­ger.

 3. Artig les­ning ;).

  Jeg har ikke skre­vet nok om po­li­tikk og re­li­gion til å til­trekke meg de «rette» grup­pene. Men ja, med nok stort sta­tis­tisk grunn­lag vil disse punktene/generaliseringene ut­gjøre ho­ved­de­len av me­nings­mas­sen.

  Kan grun­nen være så enkel at mas­sene ikke tar seg tid til å vir­ke­lig sette seg inn i als­kens for­skjel­lige sa­ker før de ut­ta­ler seg om noe?

 4. Skyldig! Her var det mange punk­ter jeg følte meg truf­fet av. Tror du disse reg­lene for in­duk­sjo­ner ge­ne­relt sett stem­mer?

Legg gjerne igjen en kommentar!