Flagg til stryk

Kosovo har er­klært seg uav­hen­gig, og jeg har for­stått at Jonas Gahr Støre mener det er å «bære ved til bå­let» der­som man til­la­ter seg å mene noe om dette før EU gjør det. Det skal heste­hand­les med rus­sere før man kan ta stil­ling til om ko­sovo­al­ba­nerne for­tje­ner et eget land el­ler skal hen­stil­les til evig KFOR-krati.

158px-flag_of_kosovo_svg.png

Uansett: Det nye flag­get til Kosovo hol­der ikke mål. Det har en blå bak­grunn med gult kart over Kosovo. Over kar­tet hen­ger seks hvite stjer­ner, som visst­nok skal re­pre­sen­tere de ulike be­folk­nings­grup­pene i lan­det.i I hen­hold til de viten­ska­pe­lige kri­te­ri­ene som «The world’s flags gi­ven let­ter gra­des» ba­se­rer seg på, er dette flag­get et helt håp­løst sym­bol for na­sjo­nen. For det første er gult på blått tem­me­lig vans­ke­lig å se, og hvitt gjør seg enda verre oppi dette (bare spør Brasil, som har prøvd lik­nende stunt på fot­ball­drak­tene sine). Stjerner er fryk­te­lig lite ori­gi­nalt, og det bør være to­talt unød­ven­dig å ha kar­tet på flag­get. For å si­tere den viten­ska­pe­lige ana­ly­ti­ke­ren:

When some­one is tra­vel­ling around your coun­try, where do you think they will look if they need a map?

Bzzt! No, they won’t look at the flag. Especially not if it has such a bad co­lour scheme as Cyprus‘s. Quite apart from the to­tal use­lessness of having a map on your flag, it really shows that a coun­try hasn’t gone to any ef­fort if that’s the best they can think of. I mean, if we just let pe­ople put maps on their flags, eve­ryone could do that, and then there wouldn’t be any need for any de­sign ef­fort to go into flags.

Actually, to ge­ne­ra­lise this rule a little, you can’t just put pic­tu­res of things on flags. It looks wrong. Flags are sup­po­sed to be ico­nic. They’re a shrine to the na­tio­nal spi­rit, not a tou­rist brochure.

Slik kan det gå med uer­farne na­sjons­byg­gere.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Fotnoter

  1. Dette må vel tol­kes som et sig­nal om en tem­me­lig re­strik­tiv inn­vand­rings­po­li­tikk. I den grad det trengs. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

4 kommentarer til «Flagg til stryk»

  1. lol ass far­gene pas­ser fak­tiskt helt per­fekt sam­men ! dere er bare mis­sunn­lige på et såå fint flagg !! :@ det er faen ikke ko­so­vos som ser ut som måse­bæsj, det er norge !!!! :@ loool
    de stjer­nene re­pre­sen­te­rer alle de ulike na­sjo­nene, og de be­tyr at vi fak­tiskt bryr oss om andre ! så bare hold kje­e­efftt !! ;@@@

Legg gjerne igjen en kommentar!