Enkle løsninger er sjelden smarte

Saiga-antilopen i Russland og Kazakhstan er i ferd med å dø ut. For ba­re 14 år si­den var det over en mil­lion sli­ke an­ti­loper på step­pe­ne, men nå er det kna­ppe 30.000 igjen. Enda ver­re: Det er nes­ten ba­re mamma-antiloper igjen.

En veldig trist saiga-antilope. Hvor er kameratene mine?

Hvordan kun­ne det­te skje? Er ikke gam­le da­ger — ti­den da men­nes­ke­ne ikke for­stod at over­be­skat­ning fø­rer til ut­ryd­ning — over en­da?

Som så mye an­net ondt, be­gyn­te det med go­de in­ten­sjo­ner.i De ki­ne­sis­ke myn­dig­he­te­ne var be­kym­ret for at nes­hor­net kun­ne dø ut som en føl­ge av ulov­lig jakt etter selve nese-hornet. Årsaken til at den­ne jak­ten i det he­le tatt løn­te seg, fin­nes i Kina. I tra­di­sjo­nell ki­ne­sisk medi­sin er nem­lig nes­horn­pulver et mid­del mot fe­ber.ii Dermed fors­ket de, og fant ut at saiga-horn har like god ef­fekt.iii

Resten er his­to­rie — på sam­me må­te som saiga­en snart er his­to­rie.

Moralen: Angrip ro­ten på pro­ble­met (at folk be­nyt­ter eks­tremt kost­ba­re og ver­di­ful­le ting for til­nær­met me­nings­lø­se for­mål), ikke sym­pto­met (at nes­hor­net nes­ten dør ut). Eller, for å øke pre­si­sjons­ni­vå­et litt: Angrip gjer­ne sym­pto­met, men an­grip sam­ti­dig ro­ten.

En an­nen mo­ral: Overtro er sjel­den kom­pa­ti­belt med go­de og ra­sjo­nel­le løs­nin­ger.

Via Marginal Revolution.

Fotnoter

  1. Her kan den opp­merk­som­me le­ser set­te inn ord­tak som in­klu­de­rer ‘hel­ve­te’ og ‘bro­lagt’ etter eget øns­ke. []
  2. Noe un­der­teg­ne­de syns høres like ar­ro­gant ut som å dre­pe en mink for­di man fry­ser på bei­na. []
  3. Noe som sann­syn­lig­vis bør for­stås som at hel­ler ikke saiga-horn har noen ef­fekt ut over place­bo­en. []

Legg gjerne igjen en kommentar!