Politikerforakt

Politikerforakten vokser sta­dig, og som Magnus Marsdal på­pe­ker i sin nye bok er det gode grun­ner til det. Men jeg vil også slå et slag for at po­li­ti­kere ofte er ganske så in­tel­li­gente men­nes­ker med svært så edle mo­ti­ver. Likevel vokser for­ak­ten, blant an­net på grunn av et fe­no­men som kan opp­sum­me­res ved fynd­or­det <i>»det kunne vært meg»</i>. Vi har klok­ker­tro på at vi er vel så gode som spir­re­vip­pene på TV, og at den uprøvde løs­nin­gen vi vil prøve er minst like god som Jens sin.

En smart stu­die vi­ser hvor­dan noen av disse me­ka­nis­mene fun­ge­rer. Vi vur­de­rer ikke kva­li­tet i et va­kuum, men i en so­sial sam­men­heng. Vår til­syne­la­tende upå­vir­kede vur­de­ring på­vir­kes de­fi­ni­tivt av kunn­skap om hvor­dan andre vur­de­rer kva­li­te­ten. Det kan være en av grun­nene til at det er så vans­ke­lig å være i re­gje­ring. Det er op­po­si­sjo­nen som får de mest opp­sikts­vek­kende po­li­tiske sa­kene, og de frem­står som en sam­let so­sial gruppe. En slik gruppe er i seg selv styr­kende for hvor mange som fø­ler til­hø­rig­het til grup­pen.

Takk til EconLog for lin­ken.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til «Politikerforakt»

 1. Forakt FOR SELVHØYTIDLIGE POMPØSE venstre­eks­tre­mis­ter som
  tror de fin­ner sann­he­ten ved å vende seg mot Mekka.

  http://www.overcomingbias.com/2007/04/holocaust_denia.html

  Holocaust Denial

  Many in­tel­li­gent pe­ople, I sus­pect, be­lieve that the Holocaust pro­bably didn’t occur. This is likely because:

  1) It se­ems very un­likely that a group now as power­ful as “the Jews” could so re­cently have al­lowed them­sel­ves to be mur­de­red on such a large scale, and

  2) Many of their as­socia­tes doubt that the Holocaust occur­red, and

  3) They live in countries where his­tory books and new­spa­pers pro­mote ob­vious false­hoods. Thus, they have eit­her read that the Holocaust was a myth, or they have rea­son to doubt the va­li­dity of wri­tings that clai­med the Holocaust hap­pe­ned.

Legg gjerne igjen en kommentar!