Politiet ble ikke truet før 1999!

TV2 og Politiets Fellesforbund (PF) har til­syne­la­ten­de hatt et tett sam­ar­beid i man­ge år. Med jev­ne mel­lom­rom kom­mer det en ny­hets­sak i TV2-nyhetene om hvor far­lig det har blitt å væ­re po­li­tii, el­ler hvor li­te lønn de harii, el­ler hvor dår­li­ge ar­beids­vil­kår de hariii, el­ler hvor il­le de kri­mi­nel­le har blitt de sis­te åre­neiv. Fellesforbundet pre­sen­te­rer der­et­ter si­ne løs­nin­ger: mer pen­ger (selv­føl­ge­lig)v, mer væp­net po­li­tivi, en­da mer pen­ger, mer rom­av­lyt­tingvii, bruk av dum-dum-kulervi­ii. Forslagene kom­mer all­tid etter et ran el­ler en skyte­epi­so­de.

Så også for noen da­ger si­den, da TV2 kun­ne rap­por­te­re at trus­ler mot po­liti­folk har eks­plo­dert de sis­te seks åre­ne – fra 3 til­fel­ler i 1999 til over 424 i 2005.ix Vi snak­ker alt­så om en øk­ning på drøye 14 000 %. Dette er så li­te plau­si­belt at det bur­de få selv PF og Arne Johannessen til å he­ve et øye­bryn. Det var ikke opp­gitt noen kil­de til dis­se tal­le­ne, så jeg gikk på le­ting etter de egent­li­ge fak­ta.

I 1997 skrev det of­fent­li­ge Metodeutvalget x føl­gen­de:

I de se­ne­re år ser vi en ut­vik­ling i ret­ning av at pro­fe­sjo­nel­le kri­mi­nel­le i stør­re ut­strek­ning enn tid­li­ge­re be­nyt­ter seg av vold og/eller trus­ler for å sik­re si­ne in­ter­es­ser, og også for å vans­ke­lig­gjø­re po­li­ti­ets etter­fors­king og irette­fø­ring av kon­kre­te sa­ker.xi

Og vi­dere:

Ikke rent sjel­den fore­kom­mer også al­vor­li­ge trus­ler mot an­sat­te i po­li­ti­et og de­res fa­mi­lier.xii

«I stør­re ut­strek­ning» og «ikke rent sjel­den» kan kan­skje be­ty tre til­fel­ler, men det vir­ker litt li­te sann­syn­lig.

Enda mer in­ter­es­sant: I 1999 skri­ver Justisdepartementet i en hø­ring om trus­ler mot po­li­ti­et og vit­ner:

Omfanget av trus­ler og vold som ret­tes mot po­liti­an­sat­te er også usik­kert, for­di også po­liti­an­sat­te kvi­er seg for å an­mel­de sli­ke epi­so­der.xi­ii

Omfanget er alt­så usik­kert i 1999? Så hvor er det Politiets Fellesforbund hen­ter si­ne tall fra? Jeg til­la­ter meg å gjet­te: Registreringen be­gyn­te først i 1999.

Til slutt, et hjerte­sukk: Politiets Fellesforbund er ag­gres­si­ve for­kjem­pe­re for væp­ning av po­li­ti­et, over­våk­ning av inn­byg­ger­ne og har­de­re mid­ler mot kri­mi­nel­le. For å opp­nå det­te er de vil­li­ge til å bru­ke skit­ne me­to­der – det vi­ser den­ne ar­tik­ke­len. De gir et inn­trykk av at kri­mi­na­li­te­ten har blitt har­de­re og mer om­fangs­rik de sis­te åre­ne.xiv På den må­ten gjør de også folk red­de, og det tje­ner de på. De kan sta­dig vi­se til at fle­re og fle­re van­li­ge folk vil ha væp­net po­li­ti og mer over­våk­ning. Men det lang­sik­ti­ge, fore­byg­gen­de per­spek­ti­vet er helt borte. Da er det på ti­de å spør­re seg noen spørs­mål om hvil­ket sam­funn vi vil ha. Kan det tenkes at et sam­funn med væp­net po­li­ti fø­rer til har­de­re kri­mi­na­li­tet på sikt? Kan det hen­de at ut­strakt over­våk­ning un­der­gra­ver til­li­ten til stats­mak­ten? Og er det ikke slik at livs­kva­li­te­ten til folk fal­ler dras­tisk når de går rundt og er liv­red­de for å bli NOKAS-ranet på åpen gate? Også Politiets Fellesforbund har et an­svar i den­ne de­bat­ten.

Jeg vil også ut­fordre po­li­ti­et på å kom­me med et ek­sem­pel på et sam­funn med væp­net po­li­ti, ut­strakt over­våk­ning og lan­ge feng­sels­straffer, men li­te kri­mi­na­li­tet. USA? Ikke ak­ku­rat. Sovjet? Ikke der hel­ler. Nord-Korea? Det blir kan­skje det nær­mes­te vi kom­mer.

Fotnoter

 1. TV2 Nettavisen 16. mars 2006 []
 2. «Jeg kan ikke tro at vi får sø­ke­re som er vil­li­ge til å gå inn i det­te for­fer­de­lig tøf­fe yr­ke med 260.000 kro­ner i grunn­lønn» (TV2 Nettavisen 16. mars 2006) []
 3. For ek­sem­pel TV2 Nettavisen 11. mai 2006 []
 4. TV2 Nettavisen 22. au­gust 2006 []
 5. TV2 Nettavisen 12. mai 2006 []
 6. TV2 Nettavisen 10. no­vem­ber 2004 []
 7. TV2 Nettavisen 3. juni 2005 []
 8. Politiets Fellesforbund, presse­mel­ding, 15. de­sem­ber 2004 []
 9. TV2-nyhetene ons­dag 30. au­gust. Referert i TV2 Nettavisen 30. au­gust. []
 10. NOU 1997:15 []
 11. Avsnitt 3.2.2 []
 12. Avsnitt 3.2.2. []
 13. Tilgjengelig på http://www.dep.no/filarkiv/3163/notat.doc []
 14. Har du for­res­ten tenkt på at det ikke har vært noen ran si­den 2004? []

10 kommentarer til «Politiet ble ikke truet før 1999!»

 1. Tilbaketråkk: sonitus.org
 2. Ikke at jeg skjøn­ner hvor­for du ikke har fått fle­re kom­men­ta­rer…. Kjempegodt ar­gu­ment – får vi et bedre sam­funn med po­liti­folk med sky­ter som fast ut­styr på seg? Neppe. Pokker ta – det­te må da noen kri­mi­no­lo­ger ha noe in­fo om? Jeg har også rea­gert på at po­liti­for­bun­det får så mye plass i media­bil­det på TV2 – uten at det kom­mer mot­ar­gu­men­ter fram. Flere po­liti­folk med mer lønn ska­per ikke «in­te­gre­ring» el­ler mindre kri­mi­na­li­tet. Like li­te som fle­re le­ger gjør oss fris­ke­re….

 3. Bra post. Det er på­fal­len­de at Politiet ikke leg­ger mer vekt på å ikke øke volds­ni­vå­et i sam­fun­net. Når både folk flest og po­li­ti­et be­væp­ner seg, er det na­tur­lig at man vil få se at også de kri­mi­nel­le kjø­per seg «verne­ut­styr».

 4. Tilbaketråkk: Sur agurk | indregard.no
 5. Tilbaketråkk: PFft | indregard.no

Legg gjerne igjen en kommentar!